Hedepy platvormi üldtingimused

Märts 2023

1. Kes me oleme, mis on Hedepy platvormi eesmärk ja mis on käesolevate tingimuste eesmärk?

Hedepy s.r.o., asukohaga V tišině 474/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6, Tšehhi Vabariik, äriühingu ID nr: 092 06 281, kantud Praha linnakohtu äriregistrisse toimiku nr C 332559 all (edaspidi “operaator” või “meie”) on aadressil www.hedepy.ee kättesaadava internetiplatvormi (edaspidi “platvorm”) operaator. 

Platvorm sisaldab

 • teavet avalikkusele, keskendudes psühhoteraapiale ja nõustamisele;
 • liidest, mis võimaldab veebipõhiseid konsultatsioone, eelkõige teraapia valdkonnas, mida pakuvad kogenud terapeudid.

Platvormi kaudu pakume oma teenuseid teenuste osutamise ja platvormi kasutamise lepingu (“Leping”) alusel, mis seisneb eelkõige platvormile juurdepääsu võimaldamises, konto loomise võimaldamises, konto haldamises, platvormi kasutamise võimaldamises ja muudes teenustes, mida on kirjeldatud käesolevates tingimustes (“Teenused”).

Neid äritingimusi (“Tingimused”) kohaldatakse lepingu suhtes, mille me kui platvormi operaator sõlmime platvormi iga kasutajaga, kes broneerib platvormi kaudu üksikuid seansse ja osaleb neis (edaspidi “klient” või “teie”) (klient ja operaator edaspidi ühiselt “lepinguosalised”). Käesolevad tingimused reguleerivad meie vastastikuseid õigusi ja kohustusi, mis tekivad seoses või lepingu alusel. Käesolevad tingimused on lepingu lahutamatu osa. Me võime pidada läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks ka muudel kui käesolevates tingimustes sätestatud tingimustel, millisel juhul on ülimuslikud lepingus sätestatud sätted.

Kui olete huvitatud platvormi kasutamisest ja seansi broneerimisest, peate nõustuma käesolevate tingimustega, tutvuma privaatsuspoliitikaga ja sõlmima meiega lepingu.   

Lepingu ja tingimuste suhtes kohaldatakse Tšehhi õigust, eelkõige tsiviilseadustiku seadust nr 89/2012 Coll., nagu seda on muudetud. Kui lepinguga (sealhulgas Tingimustega) loodud suhe sisaldab rahvusvahelist (välismaist) elementi, siis on kokku lepitud, et sellist suhet reguleerib Tšehhi õigus. See säte ei mõjuta siiski kohaldatavaid tarbijaõigusi.

Me võime igal ajal ühepoolselt muuta või täiendada tingimuste sõnastust. Tingimuste uus sõnastus jõustub 15. päeval pärast selle avaldamist platvormil. Teavitame teid sellisest muudatusest infokirjaga, platvormil või teie kliendikontole sisselogimisel. Kui te ei nõustu Tingimuste uue sõnastusega, võite lepingu koheselt e-posti teel lõpetada. See ei piira õiguste ja kohustuste täitmist, mis tekivad Tingimuste eelmise teksti kehtivusaja jooksul. Sellisel juhul lõpetatakse leping teatatud muudatuse jõustumise päevale eelneval päeval. Kui te ei kasuta oma õigust lepingu lõpetamiseks, loetakse tingimuste uus sõnastus vastuvõetuks.

Kui teil on vaja meiega ühendust võtta, saate seda teha järgmiste kontaktandmete kaudu:

Hedepy s.r.o.

V Tišině 474/3

160 00 Prague 6

e-mail: klienditugi@hedepy.ee

telefon: +420 771 123 001

Võtame teiega ühendust niipea kui võimalik.

 

2. Kellele on platvorm mõeldud?

Platvorm on mõeldud laiemale avalikkusele, et tõsta teadlikkust psühhoteraapia ja vaimse tervise teemast. Lisaks on Platvormi kaudu võimalik kokku leppida kohtumine (“Seanss”) teraapia, juhendamise või nõustamise valdkonna konsultandiga (“terapeut”).

 

3. Kas pakume tervishoiuteenuseid?

Me ei paku tervishoiuteenuseid. Platvormi kaudu ei osutata ega vahendata tervishoiuteenuseid tervishoiuteenuste seaduse nr 372/2011 Coll. tähenduses. Terviseteenuste vahendamine või pakkumine ei ole operaatori ega terapeutide ega platvormi kavatsus ega eesmärk.

Broneerides Seansi, võtate Terapeudiga ühendust vabatahtlikult ja omal soovil. Te tunnistate, et see kontakt ja suhtlemine Seansi raames ei ole tervishoiu osa ja terapeut ei vastuta teie tervise eest.

Kui saate Seansi ajal terapeudilt soovituse otsida professionaalset abi, olete kohustatud neid soovitusi arvesse võtma ja oma järgmises tegevuses arvesse võtma. Ei operaator ega terapeut ei vastuta teie tegevuse eest enne seanssi, selle ajal ega pärast seda. Sa vastutad alati kõigi oma otsuste ja tegude eest.

 

4. Kuidas sõlmida Lepingut ja miks luua Konto?

Lepingu sõlmime koos, registreerides Teie kasutajakonto Platvormil (“Konto”), kui leping on sõlmitud ja jõustub Konto registreerimise aktsepti kättetoimetamisest, mille saadame Teile Teie e-posti aadressile. on esitanud registreerimise osana.

Teate, et me ei ole kohustatud lepingut sõlmima (võime keelduda Konto registreerimisest) oma äranägemise järgi, eelkõige isikutega, kes on varem Lepingut (sh Tingimusi) rikkunud või tegutsenud rikkudes üldsiduvaid kohustusi. õigusnormid.

Nõustudes tingimustega ja kinnitades, et olete privaatsuspoliitikaga tutvunud, väljendate oma nõusolekut lepingu sõlmimiseks, mille alusel lubame teil kasutada Platvormi ja kasutada meie teenuseid. Seetõttu on Platvormi kasutamine Seansi tellimiseks võimalik ainult Konto registreerimise alusel, mille kaudu saate külastada terapeutide profiile (“terapeudi profiil”) ja broneerida individuaalseid kuupäevi. seansside jaoks ja kasutada meie muid teenuseid.

 

5. Kuidas platvormil registreeruda ja konto luua?

Konto registreerimine toimub Platvormi kaudu, kus täidate nõutud andmed, nõustute, et olete tutvunud Tingimuste ja Privaatsuspoliitikaga ning nõustute sellega Lepingu sõlmimisega.

Konto registreerimisel olete kohustatud esitama ainult oma e-posti aadressi ja parooli tingimusel, et neid andmeid kasutatakse teie Kontole sisselogimiseks, mille kaudu on võimalik Seansse tellida ja nendega ühenduse luua. Muud andmed, mida võidakse registreerimisel esitada, on vabatahtlikud, kuid nende täitmisel tuleb esitada tõesed andmed ning kasutamise käigus nende muutmisel tuleb meid muudatusest põhjendamatu viivituseta teavitada.

Me ei vastuta teie ees platvormil registreerumisel vale või ebaõigete andmete esitamisega tekitatud kahju eest. Me ei kontrolli teie esitatud andmete täpsust ja õigsust.

Konto loomiseks ja teenuste kasutamiseks ning seansile sisselogimiseks peate olema üle 18-aastane; sel juhul võite selle seadistada ilma oma seadusliku esindaja nõusolekuta. Kui olete alla 18-aastane, kinnitate, et teil on oma seadusliku esindaja nõusolek või olete intellektuaalselt piisavalt küps, et olla võimeline ise arvestama kõigi Lepingu ja Teenuste osutamise riskide ja tingimustega. Kui kahtlete, peaksite alati konsulteerima oma seadusliku esindajaga ja küsima tema nõusolekut.

Registreerimisel antud sisselogimisnime, parooli ja/või muude sisselogimiskoodide kasutamise eest vastutate ainuisikuliselt teie. Me ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud teie sisselogimisandmete avalikustamise, varguse või väärkasutamise korral kolmanda osapoole poolt ning sellisel juhul olete kohustatud sisselogimisandmeid viivitamatult muutma ja meid sellest viivitamata teavitama. Palun ärge jagage ega avaldage oma konto sisselogimisandmeid kellelegi/kellelegi. Igal Kliendil võib Platvormil olla ainult üks Konto ja tal ei ole õigust lubada kolmandatel isikutel seda kontot kasutada.

Teil on õigus igal ajal paluda meil teie konto tühistada. Täidame teie taotluse 10 tööpäeva jooksul alates selle kättesaamisest. Konto tühistamise taotlus saatke meile kirjalikult meie asukoha aadressil või elektrooniliselt e-posti aadressile: klienditugi@hedepy.ee. Lisateabe saamiseks vaadake käesolevate tingimuste artiklit 17.

Teate, et meil on õigus oma äranägemisel konto kasutamine ajutiselt või täielikult keelata, eriti juhul, kui rikute oma lepingust (sealhulgas tingimustest) tulenevaid kohustusi või seoses konto kasutamisega. Platvorm, rikute üldiselt siduvaid õigusnorme, olenevalt rikkumise raskusastmest.

 

6. Milline on meie teenuste sisu?

Lepingu alusel kohustume osutama teile teenuseid vastava Konto funktsionaalsusega lubatud ulatuses, mistõttu lubame teil kasutada Platvormi teie valitud terapeudiga seansside korraldamiseks, konto haldamiseks ja vajadusel kasutada muid teenuseid, mida Platvorm teile konto kaudu võimaldab.

Teate, et me ei ole nõustamisteenuste pakkuja. Seansse viivad läbi Terapeudid, kellega sõlmite nõustamisteenuse osutamise erilepingu (“Leping terapeudiga“). Leping terapeudiga on reguleeritud käesolevate tingimuste punktis 9 sätestatud tingimustega.

Teate, et Platvormi kaudu Seansi tellimine ei loo meie ja teie vahel lepingulist suhet. Kõik Seansi tellimisest tulenevad lepingulised suhted luuakse vastava terapeudi ja teie vahel.

Kui rikute käesolevatest tingimustest tulenevaid kohustusi meie või terapeudi ees, kas tahtlikult või mitte, vastutate tekitatud kahju eest ja kohustuvad meile hüvitama kõik kulud, mida oleme pidanud kandma tekkinud kahjuliku seisundi parandamiseks. teie rikkuva käitumise tõttu.

Pange tähele, et platvormi sisu, sealhulgas terapeutide profiilid, on ainult teavitamise eesmärgil ega kujuta endast kirjeldatud või kujutatud toodete, teenuste, protseduuride, raviviiside, tootjate, pakkujate, kaubamärkide või ideede reklaamimist ega heakskiitmist.

Te tunnistate, et Platvorm või Konto ei pea olema ööpäevaringselt kättesaadav, eriti mis puudutab meie riist- ja tarkvaraseadmete vajalikku hooldust või kolmandate isikute riist- ja tarkvaraseadmete vajalikku hooldust, mis tagavad meile platvormi toimimise. Platvorm või muud seotud teenused vääramatu jõu, kolmanda osapoole tegevuse või toite- või ühenduvusrikke tõttu. Võimaluse korral teavitatakse teid kõigist platvormi katkestustest platvormi või teie konto kaudu.

 

7. Kuidas broneerida seanssi ja kuidas see toimub?

Platvormi kaudu saate tellida valitud terapeudi valitud spetsialiseerumisega seansi aja ja kuupäeva tema terapeudi profiili kaudu, kus üksikud terapeudid kirjutavad välja vabad seansi kuupäevad.

Seansi tellimine toimub konkreetse terapeudi profiilil oleva pakkumise kaudu. Tellimisvormi sees täidate vajalikud andmed ja vajaduse korral oma ülesande spetsifikatsioonid. Tellimuse esitamisega terapeudi profiilile annate oma nõusoleku lepingu sõlmimiseks terapeudiga.           

Seejärel maksate seansi eest terapeudi profiilil märgitud summa. Lisateavet selle kohta, kuidas te saate hinda maksta, leiate käesolevate tingimuste artiklist 10.

Pärast seansi eest tasumist saadetakse teile e-posti teel kinnitus teie tellimuse kohta. Tellimuse kinnitamisega kohustub terapeut teile seanssi pakkuma ning teie ja terapeudi vahel sõlmitakse leping terapeudiga.

Kohe pärast seda, kui olete tellinud seansi konkreetseks ajaks ja päevaks konkreetse terapeudiga ning tasunud seansi hinna, saadame teile e-posti teel kinnituse seansi kuupäeva kohta ning enne seansi kuupäeva saadame teile ka lingi, mille kaudu saate terapeudiga ühendust võtta. 

Seanss ise toimub veebipõhiselt Twilio Inc. rakenduse kaudu, mis on kättesaadav otse platvormilt. Te saate vastavalt oma eelistustele valida, kas seanss toimub ainult tekstina, audio- või audio-video kujul.

Istungi kestus on määratud iga konsultatsioonipakkumise puhul.  Seansse saab tellida vähemalt 24 tundi ette. Seansi ajal võivad klient ja terapeut kokku leppida järgnevate seansside arvu ja nende regulaarsuse osas, tingimusel, et seda kokkulepet saab seejärel rakendada järgmiste seansside tellimisega kontolt vastavalt käesolevates tingimustes kirjeldatud korrale.

Kui te ei ole rahul esimese seansiga ja olete maksnud otse (mitte kupongiga vastavalt käesolevate tingimuste artiklile 8) ning osalesite seansil, võite saata 7 päeva jooksul pärast seanssi maksetud summa tagasimaksmise taotluse e-posti aadressil klienditugi@hedepy.ee ning summa tagastatakse kontole, millelt see maksti, 30 päeva jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast. See kehtib ainult esimese istungi kohta ja iga klient võib seda võimalust kasutada maksimaalselt üks kord.

Kui te ei ole rahul esimese seansiga ja olete teinud makse, kasutades tellimust või vautšerit vastavalt käesolevate tingimuste artiklile 8 või 9 ja olete osalenud seansis, võite saata 7 päeva jooksul pärast seanssi uue sama väärtusega seansi taotluse e-posti aadressil:klienditugi@hedepy.ee. Sellisel juhul lepime kokku uue istungi kuupäeva teise terapeudiga. See kehtib ainult esimese seansi kohta ja iga klient võib seda võimalust kasutada maksimaalselt üks kord.

Tellitud seansi võite tühistada hiljemalt 24 tundi enne selle toimumise aega ja kuupäeva. Te võite tühistada seansi oma konto kaudu, millisel juhul tagastatakse teile seansi eest makstud summa kontole, millelt see maksti, või uuendatakse esialgne arv ettemakstud seansse. Kui seansi eest on tasutud vautšeriga, tuleb tühistamistaotlus esitada elektrooniliselt e-posti aadressil:klienditugi@hedepy.ee ja sellisel juhul on teil lubatud valida teine seansi kuupäev – sellist menetlust võib kohaldada ainult vautšeri kehtivusaja jooksul.

Juhul kui te ei osale kokkulepitud seansist või tühistate selle eespool kirjeldatud korras, jääb seansi eest makstud summa või seansi broneerimisel seansi eest tasumiseks kasutatud vautšeri summa terapeudi ja platvormi kasuks kavandatud seansi eest makstava ühekordse hüvitisena kasutamata. 

Juhul kui terapeut tühistab seansi või seanss jääb terapeudi või platvormi poolel toimumata ning samal ajal ei lepi me teiega teisiti kokku, saate seansi hinna tagasi, kandes raha tagasi pangakontole, millelt seansi tellimus tasuti, või uuendatakse esialgselt ettemakstud seansside arvu. Juhul, kui tellimuse eest tasutakse vautšeriga, on võimalik kasutada sama vautšerit, mida kasutati tühistatud seansi eest, uue sama väärtusega seansi tellimiseks.

 

8. Milleks kasutada voutšereid?

Platvormi kaudu saate tellida ka meie vautšeri konsultatsioonide joonistamiseks teie valitud summas (“vautšer”). Vautšerii tellimise ja maksmise suhtes kehtivad tingimused sarnaselt istungi kuupäeva broneerimisele. Vautšeri ostmist käsitleva ostulepingu alusel on teil samad õigused ja kohustused kui lepingu puhul vastavalt käesolevatele tingimustele, eelkõige seoses tarbijaõigustega.

 

9. Kuidas toimib liikmemaksu tellimine?

Seansse võib pakkuda ka osana igakuisest liikmemaksust (“Tellimus”). Tellimuse osana saate oma kontol seadistada igakuise ajakava, mis põhineb igaks kuuks valitud ja praeguse terapeudi jaoks ettemakstud seansside arvul (“ettemakstud seansside”). Tellimus makstakse alati ette iga järgneva kalendrikuu eest, mis põhineb määratud krediitkaardilt tehtavatel automaatsetel maksetel. Kinnitus Tellimuse eest tasumise kohta saadetakse teie kontol märgitud e-posti aadressile.  

Pärast Tellimuse eest tasumist lisatakse teie kontole valitud arv vabu ettemakstud seansse, mida saab lunastada seansside broneeringu raames. Iga kalendrikuu kasutamata jäänud ettemakstud seansse saab kanda üle järgmisesse kuusse, kuni tellimuse kehtivusaja lõpuni.

Teie Tellimuse võib igal ajal lõpetada oma konto seadete kaudu alates järgmisest kalendrikuusest, mille eest ei ole teile veel tasu makstud. Juhul kui teil on tellimuse lõppedes kasutamata ettemakstud seansse, saadetakse teie kontol määratud e-posti aadressile standardsed ühekordsed kupongid selliste ettemakstud konsultatsioonide eest. Nende vautšerite kehtivusaeg on 1 aasta alates nende väljastamise kuupäevast. Pärast seda ajavahemikku kaotavad need vautšerid kehtivuse operaatorile. 

Kogu jooksva Tellimuse kehtivusaja jooksul vastab Tellimuse hind ja Tellimuse ettemakstud seansside arv Tellimuse esimesel kuul kehtiva Tellimuse valitud terapeudi seansi hinnale. Terapeudi seansside hinna tõstmine (hinnakirja muutmise või terapeudi kõrgemasse individuaalsete konsultatsioonide kategooriasse tõstmise tõttu) ei mõjuta jooksva Tellimuse kehtivusaja jooksul ettemakstud seansside arvu.

 

10. Kuidas maksta sessiooni eest?

Sessiooni eest saab maksta 

 1. Comgate Payments a.s. ühekordse maksevärava kaudu, mis on kättesaadav serverist,
 2. ettemakstud seansside tellimuse kaudu või 
 3. Vautšeri lunastamisega (kui seansi tellimus seda võimalust võimaldab).


Kinnitus seansi või vautšeri eest tasumise kohta saadetakse teie e-posti aadressile, mille te esitasite konto registreerimisel. Samamoodi saadetakse teile vautšeri maksekinnitus kontol määratud e-posti aadressile. Sessiooni kui sellise raamatupidamisdokumendi saadame teile kui operaatorile, kusjuures maksudokument väljastatakse terapeudi nimele ja arveldusarvele.

Maksudokument väljastatakse ja saadetakse pärast lõpetatud seanssi või pärast seansi aja asjatut lõppemist ilma selle tühistamiseta, vastavalt käesolevates tingimustes sätestatud korrale. Kui seansi eest tasuti Vautšeriga, saadetakse raamatupidamisdokument vautšeri lunastanud kliendile, mitte vautšeri  ostnud isikule.

Kui vautšerit ei lunastata selle kehtivusaja jooksul, loetakse see lunastatuks ja makstud summa kaotatakse kui ühekordne hüvitis operaatorile osutatud teenuste ja sellega seotud tegevuste eest.

 

11. Millal sõlmin terapeudiga lepingu ja milline on selle sisu?

Seansi broneerimisega, st tellimuse saatmisega ja seansi eest tasumisega, sõlmite terapeudiga lepingu, tingimusel, et selle sisu on antud seansi tellimusest ja käesolevatest tingimustest.

Terapeudiga sõlmitud lepingu alusel osutab terapeut kliendile teenuseid, mis koosnevad nõustamistööst, ning klient tunnistab ja nõustub, et terapeudi poolt seansi ajal antud nõuanded ja soovitused ei ole mõeldud asendama kliendi otsustusõigust ja oma tahet oma asjades.

Lisaks käesolevates tingimustes sätestatule ei kannata te terapeudi suhtes mingeid lisakulusid seoses seansi tühistamisega.

Seansi ajal terapeudile avaldatud teavet peetakse konfidentsiaalseks ja terapeut kohustub seda kehtivate õigusaktide raames konfidentsiaalsena hoidma. Terapeudi konfidentsiaalsus on piiratud eelkõige siis, kui tal on vastavalt kriminaalkoodeksile nn teatamiskohustus, et on toime pandud või võib olla toime pandud kuritegu.

Te tunnistate ja nõustute, et terapeut võib konsulteerida teiste spetsialistidega, et tagada võimalikult kõrge kvaliteetne teraapia. Kui klient soovib hoida teatud osa seansse rangelt konfidentsiaalsena (terapeudil ei ole õigust avaldada nende sisu kellelegi kolmandale isikule, arvestades eespool toodud konfidentsiaalsussätteid), teavitab ta sellest viivitamatult terapeuti. Terapeut on kohustatud seda kliendi soovi tingimusteta austama.

Terapeut kohustub regulaarsetele Klientidele pakkuma järelhooldust, kui Klient seda soovib, õigus järelhooldusele lõpeb, kui Terapeut ja Klient on kokku leppinud koostöö lõpetamises või kui on möödunud üle 3 kuu, kui Klient ei ole esitanud ühtegi tellimust seansi jaoks.

 

12. Millised on minimaalsed tehnilised nõuded, et kasutaja saaks platvormi kasutada ja et seansid kulgeksid korralikult?

Tehnilised miinimumnõuded on järgmised:

 • Interneti kiirus vähemalt 384 kb/s.
 • veebilehitseja 
 • tahvelarvuti, laua- või mobiilseade, mis on võimeline ühenduma internetti ja millel on mis tahes eespool nimetatud brauser. 

Te vastutate tehniliste nõuete täitmise eest ja kannate ka nendega seotud kulud; internetiühendusega ei kaasne meie poolt mingeid lisakulusid ja ühenduse kiirus ei erine teie Interneti-teenuse pakkuja hinnast.

 

13. Kuidas käituda platvormil ja teenuste kasutamisel?

Te võtate selle kohustuse:

 • Te täidate kõiki kohustusi, mis on sätestatud üldkohustuslikes õigusaktides ja käesolevates tingimustes;
 • te ei riku meie või kolmandate isikute intellektuaalset omandit (autoriõigused, kaubamärgid, patendid jne);
 • te ei kasuta platvormi kaudu teenuste kasutamisel halvustavaid, solvavaid, ennekuulmatuid või sotsiaalselt vastuvõetamatuid viiteid, kommentaare, väljendeid, sõnu või graafilisi või muid žeste seoses religiooni, rassi, seksuaalsuse, soo või muude sihtrühmadega või mis võivad riivata isikuõigusi (isiklikud õigused, väärikus, au, tõsiseltvõetavus, eraelu puutumatus, isikupilt, kehaline puutumatus) või mis tahes ähvardava, vaenuliku, ahistava, rõveda, eksitava, laimava, solvava või solvava iseloomuga, eelkõige kui selline viide või kommentaar võib tekitada kahju üksikisikule või sihtrühmale;
 • te ei propageeri ega levita platvormil teiste veebisaitide aadresse, millel on platvormiga sarnane eesmärk, ning te ei propageeri, kuvage ega avalda nendega sarnaseid reklaame ega muid sõnumeid, olgu need siis toote, teenuse, tootja või teenusepakkuja kohta;
 • te ei kasuta platvormi kaupade ja teenuste müümiseks ega reklaammaterjalide levitamiseks.

 

14. Kas teil on muid õigusi ja kohustusi?

Platvormi ja konto kasutamisel ning seansside broneerimisel kohustute järgima järgmisi kohustusi:

 • käituma lepingu täitmisel nii, et ei kahjustata ettevõtte head mainet ja järgida käesolevaid tingimusi;
 • kaitsma meile kuuluvaid intellektuaalomandi õigusi ning terapeutide või kolmandate isikute õigusi, mida lepingu täitmine võib mõjutada;
 • dokumentide kättetoimetamise aadressi või kontakt-, pangandus- ja muude lepingu täitmisega seotud andmete muutumise korral teavitama meid viivitamata sellistest muudatustest; kui te seda ei tee, siis on igasugune võimetus, nimelt teiega kontakteerumine, teie kulul.

Järgmised käesoleva artikli sätted kehtivad, kui te astute meiega ja terapeudiga lepingulisse suhtesse üksnes tarbijana, st isikuna, kes tegutseb meie suhtes väljaspool oma äritegevust või väljaspool oma kutseala iseseisvat teostamist.

Te annate oma eelneva selgesõnalise nõusoleku teenuste ja seansside osutamiseks enne lepingust ja terapeudiga sõlmitud lepingust taganemise tähtaja möödumist. Te tunnistate, et te ei saa teenuste osutamisest taganeda, kui see on tehtud teie eelneval selgesõnalisel nõusolekul enne taganemisperioodi lõppu. 

Teie kaebusi käsitleme e-posti aadressil klienditugi@hedepy.ee. Me saadame teie e-posti aadressile teabe teie kaebuse lahendamise kohta.

Kui te olete tarbija, on Tšehhi Kaubandusinspektsioon alternatiivse vaidluste lahendamise subjektiks seoses meie ja teie vahel lepingu või teenuste osutamisega tekkivate vaidluste lahendamisega. (Keskinspektsioon – ADR-osakond, Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, e-post: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Alternatiivne vaidluste lahendamine algatatakse üksnes teie ettepanekul, kui vaidlus ei ole lahendatud otse meie või terapeudi poolt. Ettepaneku võib esitada hiljemalt 1 aasta jooksul alates päevast, mil te kasutasite vaidluse aluseks olevat õigust meie või terapeudi suhtes esimest korda. Teil on õigus algatada vaidluste kohtuväline lahendamine veebipõhiselt veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu, mis on kättesaadav veebilehel ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

15. Millised on teie õigused seoses puuduliku täitmisega ja kuidas neid kasutada?

Kui terapeut ei paku teile korralikult ja õigeaegselt seanssi, on teil õigus broneerida asendussessioon teie valitud terapeudi juures.

Palun kasutage puudustest tulenevaid õigusi meie kui platvormi operaatori ees kas kirjalikult meie registreeritud asukoha aadressil või meie e-posti aadressil klienditugi@hedepy.ee. Teid teavitatakse hüvitamisõiguse teostamisest ja selle täitmisest vastava seansi tellimisel esitatud kontaktandmete kaudu.

Me ei vastuta teile kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste eest, näiteks teie internetiühenduse kvaliteedi, asjaomase operaatori pakutavate telekommunikatsiooniteenuste kvaliteedi või nende tasude suuruse eest. 

Me töötame välja ja kasutame vahendeid, et tagada platvormi turvalisus kõigile. Kui märkate tingimuste ja/või üldiselt siduvate eeskirjade rikkumist, võite sellest teatada e-posti aadressil klienditugi@hedepy.ee. Võtame iga sellist teadet väga tõsiselt ja tegeleme sellega aktiivselt. Täname teid, et aitate meil hoida platvormi turvalisena.

 

16. Millises ulatuses olete platvormi kasutamisel vastutav? Kas meie kui platvormi operaatori vastutus on kuidagi piiratud?

Ettevõte ei kanna mingit vastutust seansside ja terapeudi profiilil avaldatud sisu eest, samuti ei vastuta seansside nõuetekohase pakkumise eest. Terapeut vastutab täielikult terapeudi poolt põhjustatud kahju eest, mis on põhjustatud terapeudi seansside või teabega. Siiski olete alati ise vastutav oma tegude eest enne seanssi, selle ajal ja pärast seda.   

Me ei vastuta mis tahes kahju eest, mis on põhjustatud platvormi või konto väärkasutamisest mis tahes põhjusel (eriti vääramatu jõu, kolmanda isiku või kliendi tegevuse, elektrikatkestuse või ühenduvuse rikke tõttu). Me ei vastuta kahju eest (sh saamata jäänud tulu), mis tekiks platvormi, konto kasutamise tõttu või nende kättesaadavuse piiramise või katkestamise tõttu, lisaks ei vastuta me teenuste osutamise katkemise eest, kui see on põhjustatud kolmandate isikute või vääramatu jõu tõttu (nt, küberrünnak, pikaajaline elektri- või telekommunikatsiooniühenduse katkestus, teenusepakkujate poolt pakutav ebaõige teenindus) või terapeudi poolt (näiteks platvormi, konto ebaõige käitlemine, internetiühenduse puudumine, seadmete, riistvara, kolmandate isikute komponentide ja tehnoloogiate viga jne) või põhjusel, et platvormi, konto toimimine lõpetatakse. Sellistel juhtudel loobute te õigusest hüvitisele.

Te kohustute kandma kõik õiguslikud tagajärjed, mis tulenevad teie kohustuste rikkumisest, näiteks käesolevate tingimuste, lepingu, terapeudiga sõlmitud lepingu või üldkohustuslikes õigusaktides sätestatud kohustuste rikkumisest. Lisaks olete kohustatud hüvitama meile kõik kulud ja kulutused, mis tekivad seoses kolmandate isikute nõuete esitamisega meie vastu teie kohustuste rikkumise tõttu. See ei piira operaatori ja kolmandate isikute õigust saada hüvitist (varalist ja mittevaralist kahju), mis on tekkinud kliendi kohustuste rikkumise tõttu.

 

17. Milliseks ajaks on leping sõlmitud ja kuidas saab seda lõpetada?

Kumbki lepinguosaline võib lepingu lõpetada, teatades sellest kirjalikult (sealhulgas e-posti teel) teisele lepinguosalisele tema e-posti aadressil. Etteteatamistähtaeg on üks kuu ja algab teisele lepinguosalisele kirjaliku teate edastamise päevale järgneva kalendrikuu esimesel päeval.

Lepingu lõpetamine toimub muu hulgas ka konto tühistamise teel; see ei piira lepingu lõpetamise aluseid, mis tulenevad eeskirjadest. Konto võib tühistada:

 • vastastikusel kokkuleppel;
 • lepingu (sh tingimuste) rikkumise tõttu kliendi poolt.
 • konto mitteaktiivsuse korral kauem kui 24 kuud.

Pooled võivad lepingust taganeda ainult seadusega ettenähtud juhtudel. Lepinguosalised ei saa lepingust taganeda seoses nende poolt juba teineteisele osutatud sooritustega.

Konto lõpetamine või lepingu muu lõpetamine loetakse ka tellimuse lõpetamiseks. Juhul kui lepingu lõpetamise või konto lõpetamise kuupäeval on registreeritud mis tahes arv ettemakstud konsultatsioone või väljastatud lunastamata vautšereid, jäävad need operaatorile hüvituseta.

 

18. Kuidas on lood intellektuaalomandiga?

Me oleme kogu vara ainuõiguslik ja piiramatu täitja ning võimalikult suures ja seadusega lubatud ulatuses ka isiklikud õigused platvormile kui autoriõigusega kaitstud teosele autoriõiguse ja autoriõigusega seotud õiguste seaduse nr 121/2000 (autoriõiguse seadus), muudetud kujul (“autoriõiguse seadus”), tähenduses.

Lepingu sõlmimisega anname teile piiratud õiguse kasutada Platvormi vastavalt teile Konto raames kättesaadavaks tehtud funktsioonidele (“litsents”). Käesoleva lepingu kohane litsents ei ole ainuõiguslik. Litsents antakse lepingu kehtivuse ajaks. Litsents on territoriaalselt piiramatu ja antakse tasuta. Litsentsi alusel ei ole teil õigus anda osa litsentsi moodustavatest volitustest (anda all-litsentsi) kolmandale isikule ega loovutada litsentsi kolmandale isikule ilma meie nõusolekuta.

Kõik meie õigused (nii varalised kui ka isiklikud, mida seadus lubab) platvormile jäävad meile. Lepingu alusel ei anna me teile mingeid täiendavaid õigusi ega juurdepääsu platvormile, mis lähevad üle litsentsi ulatuse.

 

19. Mis toimub teie isikuandmetega?

Nii operaator kui ka terapeut käitlevad teie isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusnormidega lepingu täitmiseks ja teenuste osutamiseks vastavalt käesolevatele tingimustele. Lisateavet selle kohta, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse, leiate GDPR-i privaatsuspoliitikast.

 

20. Lõppsätted

Operaator jätab endale õiguse igal ajal, ka ilma põhjendusi esitamata, lõpetada serveri töö ja/või teenuste osutamine serveri kaudu. Kui see juhtub, tagab Operaator, et Klientide maksed Seansside eest, mis sel põhjusel enam ei toimu, tagastatakse Klientidele samamoodi, nagu need on makstud.

Tingimuste mistahes sätte ebaefektiivsus või kehtetus ei too kaasa nende ebaefektiivsust või kehtetust. Tingimuste kehtetu või ebaefektiivne säte asendatakse sättega, mille tähendus on võimalikult lähedane kehtetule või ebaefektiivsele sättele.

Meil on õigus osutada teenuseid ja kasutada platvormi tegevusloa alusel; tegevusloa kontrolli teostab oma pädevuse piires asjaomane tegevusluba väljaandev asutus. Samuti allume Tšehhi kaubanduse järelevalveameti järelevalvele seoses tarbijakaitseseaduse nr 634/1992 (muudetud kujul) järgimisega. 

Käesolevad tingimused jõustuvad ja jõustuvad 7. veebruaril 2022. Tingimused võivad muutuda.